Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Οἱ Τούρκοι γελοιοποιοῦνται διεθνῶς


Ἡ προκλητικότης τῶν ἐξ Ἀνατολῶν γειτόνων μας δὲν ἔχει ὅρια. Οὔτε κὰν ἐνδιαφέρονται ἂν γελοιοποιοῦνται στὰ μάτια τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης. Τυφλωμένοι ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ἀλαζονείας καὶ στὴν προσπάθειά τους νὰ παρουσιασθοῦν ὡς δημιουργοὶ πολιτισμοῦ διεκδικοῦν τώρα ὡς δημιούργημά τους τὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως.

Μὴν ἀπορεῖτε. Ὁ Τοῦρκος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Καλῶν Τεχνῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως Suphi Saatçi ἐπιμένει στὴν τουρκικὴ Ἐπιθεώρηση Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ «Yedikta Dergisi» ὅτι ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἔργο τοῦ ὀθωμανοῦ ἀρχιτέκτονος Mimar Sinan, στὸν ὁποῖο ὀφείλονται πολλὰ μουσουλμανικὰ κτίσματα στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων!... (βλ. ἱστότοπος «ἐθνικά», 6-4-2013)......

Ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς δὲν εἶναι μόνο φανατικὸς ἰσλαμιστὴς καὶ αὐθάδης, εἶναι καὶ ἐντελῶς ἀνιστόρητος. Διότι οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐλάμπρυνε ἤδη τὴν πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου πολὺ πρὶν παρουσιασθεῖ στὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας τὸ ἀντίχριστο Ἰσλάμ. 

Ὁ Ναὸς θεμελιώθηκε ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντίνο, κτίσθηκε πάλι ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο τὸν Β΄ λόγῳ πυρκαϊᾶς, πυρπολήθηκε κατὰ τὴ «στάση τοῦ Νίκα» ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ Α΄ καὶ τελικὰ θεμελιώθηκε τὸ ἔτος 532 ἀπὸ τὸν ἴδιο αὐτοκράτορα. Ὁλοκληρώθηκε δὲ ἔπειτα ἀπὸ 6 χρόνια, ἀφοῦ ἐργάσθηκαν 10.000 τεχνίτες καὶ ἐργάτες μὲ βάση τὰ σχέδια ποὺ ἐκπόνησαν οἱ δύο τότε διάσημοι ἀρχιτέκτονες Ἀνθέμιος ὁ Τραλλιανὸς καὶ Ἰσίδωρος. Τὸ ἔτος 537, ὁπότε ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ὑπέροχου, περίλαμπρου καὶ περικαλλοῦς αὐτοῦ οἰκοδομήματος, ὁ Ἰουστινιανὸς δοξάζοντας τὸν Θεὸ ἀνεφώνησε καὶ τὸ γνωστό: «Νενίκηκά σε, Σολομών», ἐννοώντας τὸν βασιλιὰ Σολομώντα ποὺ ἔκτισε τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων. Ὅλη ἡ ὑφήλιος γνωρίζει ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία ὑπῆρξε ἔκτοτε τὸ καύχημα τῶν Ὀρθοδόξων, τὸ κέντρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ἡ τελευταία θεία Λειτουργία στὸ ναὸ αὐτὸ τελέσθηκε τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸν Μάϊο τοῦ 1453. Τόσο ἀνιστόρητο περνάει τὸ κοινὸ πρὸς τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται ὁ Τοῦρκος Πανεπιστημιακός; Δὲν βρέθηκε ἕνας μυαλωμένος Τοῦρκος νὰ τοῦ συστήσει νὰ μὴ λέει ἀνοησίες κομπάζοντας γιὰ φανταστικὰ ἐπιτεύγματα Τούρκων; Οἱ ἐξ ἀνατολῶν γείτονές μας δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι μὲ κάτι τέτοιες δηλώσεις γελοιοποιοῦνται διεθνῶς;

πηγή: Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου Κρύα Ιτεών Πατρών:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...