Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Γέροντας Παΐσιος: Ὅταν ὅμως δεῖτε συμφορὲς στὴν Ἑλλάδα, τὸ κράτος νὰ βγάζη παλαβοὺς νόμους καὶ νὰ ὑπάρχη γενικὴ ἀστάθεια, μὴ φοβηθῆτε, θὰ βοηθήση ὁ Θεός

φωτό :"Ρωμαίικου"
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Περὶ προσευχῆς» Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Στ΄, ἐκδόσεις τοῦ Ἡσυχαστηρίου  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς
-Γέροντα θὰ γίνη πόλεμος;
-Ἐσεῖς κάνετε προσευχή; Ἐγὼ ἔχω ἀπὸ τὴν ἄνοιξη μέχρι τὸ φθινόπωρο ποὺ κάνω ἐπιστράτευση προσευχῆς -ἀθόρυβα-, γιὰ νὰ μᾶς λυπηθῆ ὁ Θεός, νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἐπιστράτευση καὶ τὸν πόλεμο. Εἶχα πληροφορία*: "Κάνετε πολλὴ προσευχή, γιὰ νὰ ἐμποδιστοῦν οἱ Τοῦρκοι, διότι τὴν Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου, ἔχουν σκοπὸ νὰ μᾶς χτυπήσουν" (εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1983. Ἡ πληροφορία δὲν ἦταν ἀνθρώπινη ἀλλὰ θεϊκή). Δόξα τῷ Θεῶ, μέχρι στιγμῆς μᾶς φύλαξε ἡ Παναγία, ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μᾶς προστατεύσει καὶ στὴ συνέχεια.
-Γέροντα, τώρα πού πέρασε ἀπὸ ἐδῶ ὁ κίνδυνος, θὰ συνεχίσουμε νὰ προσευχώμαστε γι' αὐτὸ τὸ θέμα;

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ - π. Δημητρίου Μπόκου

   Ὁ ὁ­δη­γὸς ἀ­νέ­βη­κε σβέλ­τα στὴ θέ­ση του καὶ ἔ­βα­λε μπρὸς τὴ μη­χα­νή. Οἱ τε­λευ­ταῖ­οι ἐ­πι­βά­τες ἀ­νέ­βη­καν βι­α­στι­κά, βάλ­θη­καν νὰ ψά­χνουν τὶς θέ­σεις τους. Προ­πα­ρα­μο­νὴ Χρι­στου­γέν­νων, ἡ κί­νη­ση στὸ ζε­νίθ.

Ἔ­σκυ­ψε νὰ ση­κώ­σει τὴ βα­λί­τσα της, μὰ ὁ ἄν­τρας της τὴν πρό­λα­βε. Τὴν τα­κτο­ποί­η­σε στὸν χῶ­ρο τῶν ἀ­πο­σκευ­ῶν καὶ γύ­ρι­σε κε­φά­τος κον­τά της.

-  Ἄν­τε λοι­πόν, κα­λό σου τα­ξί­δι, τῆς χα­μο­γέ­λα­σε ἀ­πο­χαι­ρε­τών­τας την. Σὲ λίγο πάλι ραν­τε­βοῦ ἐ­δῶ.

Χα­μο­γέ­λα­σε κι ἐ­κεί­νη μὲ τὸ ζό­ρι, ἀν­τάλ­λα­ξαν ἕ­να βι­α­στι­κό, ψυ­χρὸ φι­λὶ κι ἀ­νέ­βη­κε στὴ θέ­ση της. Ἔ­φευ­γε γιὰ τὴν Ἀ­θή­να ἐ­κτά­κτως. Γιὰ δυ­ὸ μέ­ρες μο­νά­χα. Νὰ δώ­σει ἕ­να χέ­ρι βο­ή­θειας στὴν κό­ρη τους, ποὺ ἔμ­παι­νε γιὰ μιὰ μι­κρο-ἐ­πέμ­βα­ση στὸ νο­σο­κο­μεῖ­ο. Τί­πο­τε ἀ­νη­συ­χη­τι­κό, θά ’βγαι­νε αὐ­θη­με­ρόν, μὰ κά­ποι­ος ἔ­πρε­πε νὰ κρα­τή­σει τὰ μι­κρά, ὥ­σπου νὰ ξα­νάρ­θει ἡ μά­να τους.

Η σφαγή των Αγίων Νηπίων (29 Δεκεμβρίου)Έχομε την αναίρεση, δηλαδή τη σφαγή των νηπίων εκείνων, τα όποια κατέσφαξε ο φοβερός Ηρώδης στα Ιεροσόλυμα και στη γύρω περιοχή, εξαιτίας του ενανθρωπήσαντος θείου Βρέφους. Του ενανθρωπήσαντος Θεού μας. Έμαθε ο Ηρώδης από τους Γραμματείς και Φαρισαίους, πού ο Χριστός γεννάται. Δηλαδή, στη Βηθλεέμ. Κάλεσε τους μάγους και τους είπε: «Να πάτε να προσκυνήσετε το Θείο Βρέφος, το νεογέννητο βασιλιά, και να 'ρθείτε να μου πείτε. Έφυγαν εκείνοι και πήγαν στη Βηθλεέμ και το αστέρι κάθισε πάνω, «ου ην το παιδίον μετά της μητρός αυτού». Χάρηκαν που είδαν ξανά το αστέρι, που τους οδηγούσε, ήταν άγγελος Κυρίου μετασχηματισμένος σε άστρο, και πήγαν στην οικία, που λέει ο Ματ­θαίος, κι είδαν το Βρέφος το Θείο, μετά Μαρίας της μητέρας του· ο Ιωσήφ κάπου θα ‘χε πάει, λεν οι Πατέρες, κι έπεσαν και προσκύνησαν τον τεχθέντα Βασιλέα.

«Ὁ ἀόρατος ὁρᾶται»

Ὀλη ἡ πάλη τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο αὐτό, εἴτε τὸ ­συνειδητοποιεῖ εἴτε ὄχι, εἶναι νὰ συναντήσει τὸν Θεό. Κάθε προσπάθειά του ἀποβλέπει στὸ νὰ καθορίσει τὴ σχέση του μὲ τὸν Θεό. Ἡ πιὸ μεγάλη του ἀγωνία εἶναι νὰ δεῖ τὸν Θεό. Αὐτὸν ἀναζητεῖ διαρκῶς. Πλασμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν Θεό, κυριαρχεῖται ἀπὸ ἀκατανίκητη ἐσωτερικὴ φορὰ πρὸς Αὐτόν.
Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰ δεῖ ὁ ἄν­θρωπος τὸν Θεό; Ποῦ μπορεῖ νὰ Τὸν συν­αντήσει;

Ένας πατέρας...Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου, κλείνει τον πρώτο του χρόνο. Τέλη Ιουλίου τον βαφτίζουμε. Σαν πέρισυ και λίγες μέρες πιο πριν, βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη όπου ζω, με τη γυναίκα μου ετοιμόγεννη.
Είχε άσχημη κύηση, ήταν το πρώτο μας παιδί, ήμασταν πολύ φοβισμένοι. Ξαφνικά βαράει τηλέφωνο από Εύβοια. Ο πατέρας μου. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ποιοι ήταν οι τρεις Μάγοι; Από που ήρθαν; Πως γνώριζαν; Μια πολύ ενδιαφερουσα ανάλυση Όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο του κειμένου, στις γραμμές του θα ασχοληθούμε με τους τρεις Μάγους που η παράδοση θέλει να οδηγήθηκαν, στο σημείο που γεννήθηκε ο Χριστός, από το «Άστρο της Βηθλεέμ» και να παρέδωσαν στον νεογέννητο Ιησού τα «Τίμια δώρα».

Ας δούμε καταρχήν την ιστορία των Μάγων όπως την μάθαμε στα παιδικά μας χρόνια.
Η ιστορία αυτή ξεκινά πολλά χρόνια πριν την γέννηση του Χριστού. Τότε ένας Πέρσης προφήτης, ο Βαλαάμ, είπε ότι: «Θα ανατείλει άστρο από τον Ιακώβ και θα παρουσιαστεί άνθρωπος από τον Ισραήλ, που θα συντρίψει τους εχθρούς Μωαβίτες».

ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ - Ένα δαιμονικό παιχνίδι, δήθεν έθιμο «για να πάει καλά η χρονιά»!Στην περιοχή των Ιμαλαΐων δημιουργήθηκε κατά την αρχαιότητα το Λευκό αδελφάτο, όταν εκεί εγκαταστάθηκαν φυλές από τα νησιά του Ειρηνικού ωκεανού, που η ζωή τους ήταν ταυτισμένη με την σατανολατρεία, κατορθώνοντας σταδιακά να μεταδώσουν τις συνήθειές τους σ' όλους τους Ασιατικούς λαούς, κυρίως μέσω των θρησκειών τους. Στο «άντρο» του Λευκού αδελφάτου, επινοήθηκαν με την επίκληση και τη συνεργεία των δαιμόνων, διάφοροι «τρόποι ζωής», που θα κατηύθυναν την ζωή των ανθρώπων, καθώς και τυχερά παιχνίδια, ένα εκ των οποίων ήταν και η χαρτοπαιξία, που μέσω των εμπόρων μεταδόθηκε γρήγορα και έγινε μέχρι και πάθος για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη τη Δύση. Έκτοτε, η τράπουλα με τα 52 χαρτιά έγινε το «αγαπημένο» παιχνίδι που δήθεν «ψυχαγωγεί» τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα καθαρά δαιμονικό παιχνίδι που έχει καταστρέψει αναρίθμητους ανθρώπους και οικογένειες, έχοντας κλείσει σπίτια, προκαλώντας εξαπατήσεις, φόνους, αυτοκτονίες, ληστείες και άλλα παρόμοια!

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Εντυπωσιακή εκδήλωση των κατηχητικών ομάδων της Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

28-9-2014
Εντυπωσίασε για άλλη μια φορά η εκδήλωση των κατηχητικών ομάδων της Παναγίας Αλεξιωτίσσης. Η προσπάθεια των τελευταίων χρόνων από τα μέλη των κατηχητικών μας ομάδων, να παρουσιάζουν νέες ιδέες αλλά και σκέτς που δημιουργούν τα ίδια τα μέλη, αφήνει θετικές εντυπώσεις στον κόσμο και ιδιαίτερα στους γονείς των παιδιών που τα εμπιστεύονται στην ενορία αυτή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει παράδοση μέσα στο χώρο της νεότητας. 

Τα τραγούδια και τα ποιήματα των παιδιών χαροποίησαν πολύ το κοινό. Ευχάριστη νότα άφησε επίσης η ομιλία της Αγγελικής Γρίβα, υπεύθυνης τμήματος, που θέμα είχε τον τρόπο που βλέπουν και εορτάζουν οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα στο διάβα των χρόνων από την στιγμή του γεγονότος της ενανθρωπήσεως Του Κυρίου μέχρι και σήμερα. 
Η επισφράγιση της Εορτής έγινε από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Μιχαήλ Καραγιάννη και μαζί με τον π. Παναγιώτη Μπαχρά και π. Θεμιστοκλή Δημητρόπουλο μοίρασαν δώρα σε όλα τα παιδιά. Στο τέλος τις εκδήλωσης προσφέρθηκαν γλυκίσματα και αναψυκτικά για όλους τους παρευρισκομένους.

Ακολουθεί πλόυσιο φωτογραφικό υλικό!

Τὰ Ἅγια Νήπια (περίπου 14.000) ποὺ ἐσφάγισαν μὲ διαταγὴ τοῦ ἩρώδηὍταν οἱ Μάγοι δὲν ἐπέστρεψαν στὸν Ἡρώδη νὰ τοῦ ποῦν ποῦ εἶναι ὁ Χριστός, ὁ πονηρὸς αὐτὸς βασιλιὰς μηχανεύθηκε ἄλλο σχέδιο γιὰ νὰ ἐξοντώσει τὸ Θεῖο Βρέφος.

Εἶχε ἀκούσει ὅτι, σύμφωνα μὲ τὶς Γραφές, τόπος γέννησης τοῦ Χριστοῦ θὰ ἦταν ἡ Βηθλεέμ. Ἐπειδὴ ὅμως δὲ γνώριζε ποιὸς ἦταν ὁ Ἰησοῦς ἂν βρισκόταν μέσα στὴ Βηθλεὲμ ἢ στὰ περίχωρά της καὶ ἐπειδὴ συμπέρανε ὅτι τὸ παιδὶ θὰ ἦταν κάτω ἀπὸ δυὸ χρονῶν, ἔδωσε διαταγὴ νὰ σφαγοῦν ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Βηθλεὲμ καὶ τῶν περιχώρων της, μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν δύο ἐτῶν.

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Η Χριστουγεννιάτικη εορτή του κατηχητικού σχολείου στον Άγιο Νικόλαο Αλυκών Κάτω Αχαΐας (φωτογραφίες)

Του Ελληνορθόδοξου Παλμού
Στις 27 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Άγιο Νικόλαο Αλυκών η Χριστουγεννιάτικη εορτή του κατηχητικού σχολείου. Τα παιδιά απήγγειλαν χριστουγεννιάτικα ποιήματα, έψαλλαν ύμνους και τραγούδησαν γιορτινά άσματα.
Εντύπωση προκάλεσαν τα όμορφα και επίκαιρα μηνύματα που μετέδωσε το θεατρικό δρώμενο "Χριστουγεννιάτικη σχολική εορτή". Οι γονείς χειροκροτούσαν διαρκώς τα παιδιά τους, τα οποία ενφορούνταν άφθονο ενθουσιασμό. 
Την εκδήλωση παρουσίασε η πρεσβυτέρα  Όλγα Δημητροπούλου και την χορωδία συντόνισε ο πατήρ Γεράσιμος Δημητρόπουλος. Την εορτή έκλεισε ο πατήρ Απόστολος Δημητρόπουλος που εξέφρασε λόγους αγάπης ενώ επήνεσε την προσπάθεια των παιδιών.

Η ακολουθία των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλυκών Κάτω Αχαΐας (Φωτογραφίες)


Του Ελληνορθόδοξου Παλμού
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ετελέσθη η Χριστουγεννιάτικη Θεία λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο Αλυκών Κ. Αχαΐας στην οποία παρέστη πλήθος πιστών. 
Ευχάριστη έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετείχε, χορωδία που αποτελούνταν από ενορίτες των Αλυκών, για να ψάλει τις καταβασίες των Χριστουγέννων.
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό...

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου Αλεξιωτίσσης


Σήμερα, 26 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα κατά την οποία εορτάζουμε τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Αλεξιωτίσσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Χρυσόστομος τέλεσε εις τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης τη Θεία Λειτουργία,  στην οποία προέστη και παράλληλα ομίλησε για το πρόσωπο της Παναγίας.Μέσα σε ατμόσφαιρα πανηγυρική, πλήθος κόσμου προσήλθε στον Ιερό Ναό να αναπέμψει ύμνους ευχαριστίας στην Υπεραγία Θεοτόκο, που συμμετείχε στο έργο της Θείας Οικονομίας της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ως μητέρα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος επαίνεσε τον εφημέριο του ναού μας π. Μιχαήλ Καραγιάννη, προχειρίζοντάς τον Πρωτοπρεσβύτερο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.


Τέλος, να επισημάνουμε ότι στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος οι ιερείς: π. Ερμόλαος Μασσαράς, π. Βασίλειος Δημητρόπουλος, π. Μιχαήλ Καραγιάννης, π. Παναγιώτης Μπαχράς, π. Ιωάννης Δημητρόπουλος, π. Γεράσιμος Δημητρόπουλος, π. Γεώργιος Τζεφριός και οι διάκονοι π. Σεραφείμ Αργυρόπουλος, π. Ιωσήφ Μήλιας, π. Κωνσταντίνος Τσαγκάρης και π. Θεμιστοκλής Δημητρόπουλος.


Ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό....

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Εορτή Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Αλεξιωτίσσης


Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Αλεξιωτίσσης, ιστορείται πριν το 1713 μ.Χ. Ο Ενοριακός αυτός Ναός λειτουργεί και ως κοιμητηριακός και βρίσκεται στην άνω πόλη της Πάτρας. Η παράδοση τον θέλει ως παλαιό παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Γηροκομείου.
Το επωνύμιον Αλεξιώτισσα είναι ένα από τα άπειρα ονόματα, που έχουν προσδοθεί στην Μητέρα του Σωτήρος Χριστού και εντάσσεται σε αυτά που σημαίνουν αποτροπή από κάθε κακό. Προέρχεται από το παλαιό ρήμα "αλέξω", το οποίο έχει προέλευση από την ρίζα «άλεξ-» που έχει συνήθως την έννοια της αποσοβήσεως.
Αλεξιώτισσα λοιπόν, σημαίνει Αποδιώκτρια επερχομένων κακών και πιθανώς επικειμένων κινδύνων. Ο λαός της περιοχής επικαλείται την Παναγία για να αποτρέψει ενδεχόμενα κακά και συμφορές. Στον φερώνυμο ναό της «Παναγίας Αλεξιωτίσσης» υπάρχει παλαιά εικόνα, καλλιτεχνικής αξίας με μεταγενέστερη αργυρά επένδυση.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση νεολαίας της Ενορίας των Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο)


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση νεολαίας της Ενορίας των Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών. Τα παιδιά έψαλλαν, παρουσίασαν επίκαιρα θέματα και ποιήματα, παιδικές χορογραφίες, θεατρικά δρώμενα, καθώς επίσης, τραγούδια και Κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Επίκαιρη Ομιλία εκφώνησε ο Κατηχητής κ. Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος ο οποίος διεύθυνε και την Βυζαντινή Χορωδία. Τα θεατρικά δρώμενα επιμελήθηκε η Κατηχήτρια κ. Μαρία Κηπουργού, ενώ τις παιδικές χορογραφίες επιμελήθηκε η πρεσβυτέρα Γεωργία Δημητροπούλου η οποία παρουσίασε και την όλη εκδήλωση. Πολύ όμορφα τραγούδησαν και τα παιδιά της Ευρωπαϊκής χορωδίας, με συνοδεία μουσικών οργάνων υπό την καθοδήγηση του π. Ιωάννου Δημητροπούλου προϊσταμένου του Ιερού Ναού, ο οποίος επισφράγισε την χριστουγεννιάτικη αυτή εκδήλωση μεταφέροντας τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου και ευχαριστώντας τους συνεργάτες του Κατηχητές για το έργο που προσφέρουν στην Ενορία.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Μία όμορφη βυζαντινή φάτνη κοσμεί τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Αλυκών Κάτω Αχαΐας (φωτογραφίες)

 
  2014
Για πρώτη φορά στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο Αλυκών Κάτω Αχαΐας, στήθηκε μία όμορφη και βυζαντινή φάτνη με φιγούρες που παραπέμπουν στην πραγματικότητα. 
Ήταν μία όμορφη ιδέα των παιδιών του κατηχητικού σχολείου που μόλις εκφράστηκε στον π. Γεράσιμο Δημητρόπουλο έσπευσε να την ενισχύσει παροτρύνοντας τους ενορίτες να βοηθήσουν με ότι μέσα διέθεταν ή ακόμα και με προσωπική εργασία.
Ειδικά αυτές τις μέρες που τα παιδιά μας βάλλονται από τα ψεύτικα είδωλα του κόκκινου γέρου άη Βασίλη με τις μαύρες γερμανικές μπότες, τα ανύπαρκτα καλικαντζαράκια, τα ανόητα ξωτικά, τις άχαρες μάγισσες, τις ψεύτικες νεράιδες και τα ξενόφερτα χριστουγεννιάτικα  δέντρα, τα οποία κάθε άλλο παρά αρμόζουν στις ημέρες των εορτών, τόσο περισσότερο έχουν ανάγκη την μία και μοναδική αλήθεια των Χριστουγέννων που είναι ή ενσάρκωσις του Υιού και Λόγου Του Θεού.

Όταν λέμε Χριστούγεννα εννοούμε Γέννηση Χριστού, τόσο απλά!!

Η φάτνη αυτή λοιπόν, που πλαισιώνεται από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και είναι ορατή στον επισκέπτη μόλις πλησιάζει το κέντρο των Αλυκών, θα θυμίζει διαρκώς το πραγματικό γεγονός των Χριστουγέννων, την γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και Σωτήρα όλου του κόσμου....

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Η Φάτνη της Γεννήσεως του Χριστού στον περίβολο του Ναού Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών 2014

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης κατασκευάστηκε η Χριστουγεννιάτικη Φάτνη που κοσμεί τον προαύλιο χώρο.
Η περίοπτη θέση της, την καθιστά ορατή σε μεγάλο μέρος του Ναού και κυρίως στην κεντρική πύλη
παραμένοντας φωταγωγημένη τις βραδινές ώρες
Το όλο θέμα την ενανθρωπήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πλαισιώνει η μουσική επένδυση από Βυζαντινούς ύμνους και γιορτινά τραγούδια και κάλαντα. 

Φέτος για την κατασκευή της εργάστηκαν ο Παναγιώτης Κορμπάκης και ο Μιχάλης Κουτσιουμπός.....

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

«Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΡΡΑΞΗ …»

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΛΑΟΣ !!!

«ΟΥΡΕΣ 150 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ»

ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ !!!

Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης Σεβαστιανὸς

Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου
20 ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του. Περισσότερα ἀπὸ 90 ἀπὸ τὴ γέννησή του. Ἄπειρα καὶ αἰώνια τὰ χρόνια τῆς ζωῆς του. Μᾶς λείπει ἡ φωνὴ καὶ ἡ εἰκόνα του, τὸ πρότυπο καὶ ἡ ζωντάνια του, ὁ λόγος καὶ ἡ μαρτυρία του. Μᾶς παρηγορεῖ ἡ μνήμη του καὶ ὁ ἀπόηχος τῆς δράσεως καὶ τοῦ ἔργου του• οἱ συνεχεῖς ἐκπλήξεις τῆς αὐθεντικῆς παρουσίας του, ἡ ἀνάμνηση τῶν γεγονότων ποὺ καταδεικνύουν τὴ σοφία καὶ τὴ δύναμή του, ἡ ἀποτίμηση τῆς τεράστιας πνευματικῆς προσφορᾶς του. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν ξεχνιέται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ξεθωριάσει ὁ χρόνος ἢ νὰ τὸν σκεπάσουν οἱ νέες ἐμπειρίες. Ὅσο λειώνει τὸ σῶμα του τόσο δυναμώνει ἡ θύμησή του.

Δραματική επιστολή του Αχρίδος Ιωάννη μέσα από τη φυλακή-Βάζουν συγκρατούμενους να τον απειλούν

Μια δραματική επιστολή απέστειλε ο πολυβασανισμένος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης προς τον διευθυντή των φυλακών με αφορμή την συμπλήρωση 3 ετών κράτησής του. «Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει στην φυλακή Ιντριζόβο κανείς φυλακισμένος με περισσότερους περιορισμούς από μένα» – λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων στην επιστολή του προς το Διευθυντή του σωφρονιστικού ιδρύματος των Σκοπίων.


«Δε θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας υπέβαλε σε μένα διάφορα μέτρα καταναγκασμού προκειμένου να εγκαταλείψω την ενότητα της Εκκλησίας υπερ της σχισματικής Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης.

«Η Εκκαθάριση της Αρχιεπισκοπής είναι μια μεγάλη συνωμοσία, δεδομένου ότι είναι ο ευκολότερος τρόπος για να με κρατούν στη φυλακή», σημειώνει ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Μια υπέροχη Φάτνη στολίζει και φέτος το προαύλιο του Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους και Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φώτο)

Για πέμπτη συνεχή χρονιά εντυπωσιάζει το προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίων Χαραλάμπους και Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών, με την υπέροχη Χριστουγεννιάτικη Φάτνη που δημιούργησαν συνεργάτες του προϊσταμένου του Ναού π. Ιωάννου Δημητροπούλου.  
Συνεχίζοντας την παράδοση, η καλλιτεχνική ομάδα της Ενορίας έστησε και πάλι με τη φαντασία που διαθέτει, ένα πραγματικό στολίδι το οποίο θα προσφέρει γιορτινό χρώμα εν όψει των Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου τόσο στην Ενορία όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Ιτεών.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Ο Αντίχριστος θα...πηγαίνει στην Εκκλησία!
ΜΑ ΤΩΡΑ μας δουλεύεις; Θα είναι ο Αντίχριστος πιστός και θα πηγαίνει και στην Εκκλησία;

-Βεβαίως! Αφού είδε και αποείδε ότι με άμεσους διωγμούς  τόσους αιώνες κατάφερε μια τρύπα στο νερό, τώρα προσπαθεί με πονηριά και υπουλότητα να βάλει τους χριστιανούς στο σακί του μέσα από την αλλοίωση της πίστης μας.

Ο Αντίχριστος δεν θα κλείσει τις Εκκλησιές, ούτε και θα τις κάψει κατά πως έκανε παλιά, αλλά θα τις γεμίσει κιόλας από χριστιανούς που θα βαπτίζονται θα εξομολογούνται ,θα κοινωνούν, θα κάνουν ευλαβή έργα, μα στην ουσία δεν θα ξέρουν σε ποιον Θεόν πιστεύουν.......

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός - 12 Δεκεμβρίου (βίντεο)


πατήστε στο ''διαβάστε περισσότερα''
για να δείτε το βίντεο

Χίλιες φορές Δόξα Σοι Ο Θεός!!!


Ζούσε κάποτε ένα γεροντάκι, που ήταν εκ γενετής τυφλός. Κάθε μέρα δόξαζε τον Θεό για τα καλά και τα άσχημα της καθημερινότητάς του.

Προσευχόταν, έκανε μετάνοιες, κομποσχοίνι και εξομολογούταν συχνά. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για το ''πρόβλημά'' του….

Κάποτε τον έπιασε μια βαριά και τρομερή αρρώστια, σφάδαζε από τους πόνους, αλλά και πάλι δόξαζε τον Θεό. Κάθε μέρα που περνούσε ο πόνος μεγάλωνε, αλλά εκείνος δόξαζε τον Θεό.
Κάποια στιγμή τον συνάντησαν δυό καλογέρια που τον άκουγαν από μακρυά να επικαλείται την Μεγαλόχαρη.

-Έλα γέροντα, κάνε υπομονή, πες Δόξα Σοι Ο Θεός… Αυτός ξέρει για ποιο λόγο τα επιτρέπει όλα… του είπαν.

Ο γέροντας συνοφρυωμένος και με έντονη φωνή τους απήντησε:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βγάζετε απο το ρεύμα τελείως τον αποκωδικοποιητή, ειδικά την νύχτα που κοιμόμαστεΌλα αυτά τα κανάλια δεν είναι συνδρομητικά, είναι ελεύθερα…
Μπορούμε λοιπόν να τα λαμβάνουμε κατευθείαν από δορυφόρο με αλλαγή κεραίας.
Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν θα έπρεπε να πάρουμε αποκωδικοποιητή, αλλά μία δορυφορική κεραία.
Το κόστος είναι σχεδόν το ίδιο για μας και δεν θα χρειαζόταν η DIGEA να ξοδέψει τόσα εκατομμύρια για τις τοποθετήσεις των νέων κεραιών.
Η διαφορά του ψηφιακού σήματος από το αναλογικό, ενώ οπτικά δείχνει να είναι μεγάλη, η τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για να μεταδοθεί αυτό, είναι ασήμαντη.....

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Το καθιστικό του εξαποδώ (Συγκλονιστική Αληθινή Ιστορία)

Μαρτυρία Χρυσοπούλου Ιωάννου, Αρχιτέκτονος από την Αλεξανδρούπολη: 

 

«Είμαι παντρεμένος με την Σιοντοπούλου Ευανθία και έχομε τρία παιδιά. Πριν από μερικά χρόνια όταν ο γυιος μου Χρήστος ήταν τριάμισι χρόνων, συνήθιζε βλέποντας την μητέρα του να θυμιάζη το σπίτι, να την ακολουθή και να θυμιάζη (υποτίθεται) και ο ίδιος με την ξύλινη κουδουνίστρα του, η οποία έμοιαζε με θυμιατό, όλο το σπίτι επαναλαμβάνοντας το «Κύριε Ελέησον».

ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΓΙΝΑ ΚΑΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ!!

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές)
Παναγία τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς. Κύριε ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἠμῶν. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ἀνομίας ἠμίν. Ἅγιε, ἐπισκεψε καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἠμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.
Πάτερ ἠμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανό καί ἐπί τῆς γής. Τόν ἄρτον ἠμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἠμίν σήμερον, καί ἅφες ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν, ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἠμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρύσαι ἠμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.
Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς. Ἀμήν.
Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σου. Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί, καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἠμῶν........

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΥΣΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!Επειδή η επιθυμία μας στο Έκτακτο Παράρτημα είναι να δούμε το θρυλικό ναό των Αγίων Αποστόλων να ανοικοδομείται κάποτε, ψάξαμε (συνεργάτες και αναγνώστες της διαδικτυακής αυτής προσπάθειας) τί έχουν πει και αν έχουν πει κάτι σχετικό οι Άγιοι της πίστης μας. Πραγματικά το αποτέλεσμα της έρευνας μάς εντυπωσίασε!

Υπενθυμίζω ότι ο ναός των Αγίων Αποστόλων χτίστηκε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον πρώτο μας Αυτοκράτορα, και στη θέση του ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα έχτισαν μεγαλύτερο (σχεδόν όσο ο ναός της Αγίας Σοφίας). Οι εξερευνητικές αποστολές, που ο ίδιος ο πρώτος αυτοκράτορας έστελνε σε όλη την οικουμένη προς ανακάλυψη των ιερών λειψάνων των Αγίων Αποστόλων, απέφεραν την ανακάλυψη και μεταφορά τριών Αποστόλων στο μεγάλο ναό, που επιπλέον αποτελούσε το αυτοκρατορικό νεκροταφείο, καθώς και αυτό των πατριαρχών.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Φτιάξτε το κέικ των μοναχών

Μία συνταγή που πρέπει να δοκιμάσετε...

Υλικά:
250 ml σπορέλαιο
500 ml χυμό πορτοκάλι
300 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
6 κουταλιές κακάο
2 κουταλάκια σόδα μαγειρική
1 κουταλάκι αλάτι
2 βανίλιες

Για το γλάσο:
200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
3 κουταλιές ζάχαρη άχνη
2 κουταλιές κονιάκ
1 κουταλιά σπορέλαιο
1 κουταλιά μαργαρίνη

Εκτέλεση Συνταγής:

Χωρις πολλα λογια....ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΑΣ ! Το χρυσό παιδί που θυσιάστηκε για τα αδέλφια του

 
Τηλέμαχος Τσιμιρίκας, ετών 15...

κάηκε στην προσπάθεια να σώσει τα αδέρφια του.

Ούτε η σκόνη από το όνομά του απέμεινε...
Δεν είναι Ρωμανός βλέπεις!

Λαμπρή πανήγυρις στον Άγιο Νικόλαο Αλυκών Κάτω Αχαΐας

 Με κάθε ιεροπρέπεια αλλά και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, ετελέσθησαν οι ακολουθίες στην ενορία των Αλυκών Κάτω Αχαΐας, επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου.
Τον θείον λόγον κατά την Θείαν Λειτουργία, εκήρυξε ο π. Απόστολος Δημητρόπουλος. Έλαβαν επίσης μέρος ο π. Θεοφάνης Νούλας, ο π. Ιωάννης Δημητρόπουλος και ο π. Γεράσιμος Δημητρόπουλος.
Συγκίνηση προκάλεσε η αθρόα συμμετοχή των πιστών στην ιερά λιτάνευση της εικόνος του Αγίου στους δρόμους της κοινότητος.

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Εικόνες από τη θρησκευτική πανήγυρη του παρεκκλησίου Αγίας Άννης της ενορίας Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

 
9-12-2014

Νηστεία ίσον πρόληψη!


raw vegetables in wicker basket isolated on
Ακόμη μια αξιόλογη πλευρά της νηστείας είναι η πρόληψη και η υγιεινή. Η νηστεία θεωρείται πρότυπο υγιεινής διατροφής και ως ένας ιδανικός τρόπος αποτοξίνωσης του ανθρώπινου οργανισμού αλλά και πρόληψης διαφόρων ασθενειών, που έχουν ως βάση την κακή διατροφή και την κατάχρηση των τροφών. Ωστόσο η πρόληψη προχωρά βαθύτερα και σχετίζεται με τη θεραπεία και την υγεία ολόκληρου του ανθρώπου ως ψυχοσωματική οντότητα, όπως τον βλέπει η ορθόδοξη ανθρωπολογία και κατ’ επέκταση η ποιμαντική θεραπευτική[1].
Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος συνδέει στενά τη νηστεία με τη θεραπεία της θελήσεως του ανθρώπου, η οποία σκοτίστηκε μετά την πτώση.......

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ...


Δεν   είμαστε  ρατσιστές… απλά  άλλαξε  η  ζωή  μας!
Δεν  είμαστε  ρατσιστές… απλά  δεν  κυκλοφορούμε  πλέον  βράδυ!
Δεν  είμαστε  ρατσιστές… απλά  από  τα  σοκάκια  που  περνούσαμε  καθημερινά, δεν  τολμούμε  πλέον  να  περάσουμε!
Δεν  είμαστε  ρατσιστές… απλά  τα  κλειδιά  έπαψαν  να  μένουν  στην  πόρτα!
Δεν  είμαστε  ρατσιστές… απλά  τα  παράθυρα  δεν  μένουν  πλέον  ανοικτά!
Δεν  είμαστε  ρατσιστές…

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Στην πνευματική ζωή όλα είναι σχετικά και αναστρέψιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή

Εάν δεν φλερτάρεις με την αποτυχία δεν θα μπορέσεις να επιτύχεις.
Έτσι νομίζω και στα πνευματικά. Η πνευματική ζωή είναι ένα ρίσκο. Δεν ρισκάρεις απλά την δουλειά σου, ούτε ακόμα και την επίγεια ζωή σου...ρισκάρεις ακόμα πιο πολλά, την αιωνιότητά σου.
Πως; Έχοντας ως δικαίωμά σου μόνο την σιωπή και την προσευχή, αγαπώντας χωρίς αντάλλαγμα, συγχωρώντας χωρίς προϋποθέσεις, υπάρχοντας ως μη εκ του κόσμου τούτου.....

Είδα μια μάνα...

Είδα μια μάνα να κοιτά το παιδί της που περπάτησε για πρώτη φορά.
Το πρόσωπό της έλαμψε, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, η αγκαλιά της γέμισε με ευγνωμοσύνη. Θαύμασα για την αγάπη της, θαύμασα για το δέσιμό της με το παιδί της...

Αναστασιάδης: «Αν θέλει η Παναγιά, θα πάω στην Εθνική»

Θέλημα της Παναγιάς και μόνο θα είναι, αν βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής, όπως δήλωσε ο Άγγελος Αναστασιάδης, τεχνικός του ΠΑΟΚ.  
«Πριν από 23-24 χρόνια που ξεκινούσα την προπονητική μου καριέρα, ζητούσα από την Παναγία να......

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ!!!ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ!!!


... Μέσα από την οπτασία του Αγίου Δανιήλ, που προκαλεί δέος και ανατριχίλα... 
Ο Άγιος Δανιήλ ο εξ αγαρηνών έζησε την ίδια εποχή με τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό
Ευχαριστώ θερμά τον Στέργιο Γκ.
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΑΡΗΝΩΝ
Στίς 18 Νοεμβρίου του σωτηρίου έτους 1764 πήγα στην αγορά, αγόρασα δύο κεριά κι επέστρεψα στην κατοικία μου. Αγωνίστηκα την νύκτα εκείνη προσευχόμενος εκτενέστερα, μέχρι την ενάτη ώρα της νυκτός μετά δακρύων, οπότε από την κούραση αποκοιμήθηκα. Βλέπω λοιπόν τότε κατ’ εύδοκίαν Θεού έναν αστραπό-μορφο νέο, πού με ρώτησε:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΚΛ.ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤOΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤOΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ, ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΗΜΩΝ.


Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ενοριακού Ιερού Ναού Παναγίας Αλεξιωτίσσης συνήλθεν εις έκτακτον συνεδρίαν την 7ην Δεκεμβρίου και ημέραν Κυριακήν του σωτηρίου έτους 2014, καθώς επληροφορήθη, την προς Κύριον εκδημίαν του Φωτίου Καραβίτη.
Ο μακαριστός Φώτιος επί τριάντα επτά έτη εκόσμησε το δεξιόν αναλόγιον του Ναού μας ως πρωτοψάλτης με την καλλικέλαδον φωνήν του, την μουσικήν του παιδείαν και το ήθος του.......

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Με ιερή κατάνυξη τελέσθηκε η Αγρυπνία προς τιμήν του Οσίου Πορφυρίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο)

Κατανυκτικότατη ήταν η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Αγίων Χαραλάμπους και Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών προς τιμήν του σύγχρονου Αγίου μας, Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
Των Ιερών Ακολουθιών προέστη ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας -ο οποίος και ομίλησε επικαίρως-, συμπαραστατούμενος από τον πατέρα Γεώργιο Δημητρόπουλο και τους Ιερείς του Ναού π. Σταύρο και π. Ιωάννη

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Γέροντας Παΐσιος: Ο Χριστιανισμός ολόκληρος θα ενωθεί!

(...) Θα μηχανευτούν πολλά, αλλά από τον διωγμό που θα προκύψει, ο χριστιανισμός ολόκληρος θα ενωθεί. 


Όχι όμως έτσι που το θέλουν αυτοί που μηχανεύονται την παγκόσμια ένωση των εκκλησιών, θέλοντας να υπάρχει επικεφαλής ένας θρησκευτικός ηγέτης. 

Θα ενωθεί, γιατί οι καταστάσεις που θα δημιουργηθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα να ξεχωρίσουν τα πρόβατα του Χριστού από τα ερίφια. 

Το κάθε πρόβατο θα κοιτά να είναι κοντά.......

Τί είναι τελικά η Δευτέρα Παρουσία;Όπως γνωρίζουμε πριν από περίπου 2000 χρόνια πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη. Και πως έγινε; Αθόρυβα, ταπεινά, κάτω από τον έναστρο ουρανό, μέσα σε μία μικρή φάτνη σε μία σπηλιά, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία.

Η Δευτέρα του Παρουσία όμως δεν θα γίνει πάλι με αυτό τον τρόπο. Πώς θα γίνει; Μας το λέγει και ο ίδιος ο Χριστός: «Ὃταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ» (Ματθ. 25,31). Θα έρθει λοιπόν όχι αθόρυβα, αλλά με όλη Του την δόξα και όχι μόνο αυτό αλλά ενώ τότε την πρώτη φορά μόνο λίγοι άνθρωποι κατάλαβαν την έλευσή του, οι μάγοι και οι ποιμένες, τώρα στην Δευτέρα του έλευση θα «συναχθούν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη».......

Ἀντι - Χριστούγεννα

Κάποτε ὁ κόσμος γιόρταζε Χριστούγεννα!

Κάποτε!

Τότε ποὺ εἶχε ἡ ζωὴ σκοπό, καὶ νόημα ὁ ἀγώνας.

Τότε ποὺ οἱ Χριστιανοὶ λαχταροῦσαν τὰ Χριστούγεννα, ἑτοιμάζονταν γιὰ τὰ Χριστούγεννα: Νήστευαν τὴ Σαρακοστή, προσεύχονταν, ἐξομολογοῦνταν, πρόσμεναν…

Τότε ποὺ ἡ δασκάλα, ὁ δάσκαλος κρεμοῦσαν ἀπ᾿ τὰ χείλη τους τὰ μάτια τῶν παιδιῶν καὶ στάλαζαν μὲς στὴν ψυχὴ τὸ ὄνειρο: Νά ᾿μουν κι ἐγὼ ἐκεῖ· νά ᾿μουν ἐκεῖ, στὴ Βηθλεέμ, στὸ στάβλο· «νά ᾿μουν τοῦ στάβλου ἕνʼ ἄχυρο…»!

Τότε ποὺ τὰ παιδιὰ ἦταν παιδιὰ καὶ μελωδοῦσαν μὲ τοὺς βοσκοὺς τὰ κάλαντα μὲς στὴ νυχτιὰ καὶ περπατοῦσαν δρόμους καὶ στενὰ πάνω στῶν Μάγων τ᾿ ἄλογα.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΑ ΚΙΛΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙ «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»...!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

 

Συγκίνηση και περηφάνια! Αυτά τα αισθήματα ένιωσαν όσοι βρέθηκαν στο γυμναστήριο της Λεμεσού και παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών.

«Λευτεριά στην Κύπρο», βροντοφώναξε ο Θοδωρής Ιακωβίδης, όταν σήκωσε 190 κιλά στην κίνηση του ζετέ. Όρθιοι οι θεατές αποθέωναν τον Έλληνα αθλητή του Πανελληνίου, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που ξέσπασαν σε λυγμούς........
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...