Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ 150 ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙΟΙ  ΡΝ΄ (150) ΨΑΛ­ΜΟΙ  ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΣΕ ΧΡΗ­ΣΗ ΓΙ­Α ΤΙΣ­ ΔΙΑ­ΦΟ­ΡΕΣ ΠΕΡΙ­ΣΤΑ­ΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙ­ΟΥ

(Ὅπως τοὺς χρησιμοποιοῦσε ὁ ἅγιος Ἄρσένιος ὁ Καππαδόκης).
1ος. Ὅ­ταν φυ­τε­ύουν δέν­δρα ἤ ἀμ­πέ­λι, γι­ὰ νὰ καρ­πο­φο­ρή­σουν.
2ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ φώ­τι­ση ὁ Θεoς σ᾿ αὐ­τοὺς ποὺ πη­γαί­νουν σὲ συ­νέ­δρι­α.
3ος. Γι­ὰ νὰ φύ­γῃ ἡ κα­κί­α ἀ­πὸ τοὺς ἀν­θρώ­πους, γι­ὰ νὰ μὴ βα­σα­νί­ζουν ἄ­δι­κα τοὺς συ­ναν­θρώ­πους τους.
4ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς εὐ­αί­σθη­τους ἀν­θρώ­πους, ποὺ ἀρ­ρώ­στη­σαν ἀ­πὸ με­λαγ­χο­λί­α ἀ­πὸ τὴν συμ­πε­ρι­φο­ρὰ τῶν σκλη­ρό­καρ­δων ἀν­θρώ­πων.
5ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὰ πλη­γω­μέ­να, κτυ­πη­μέ­να μάτια ἀ­πὸ κα­κὸ ἄν­θρω­πο.
6ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­λευ­θε­ρώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸν μα­γευ­μέ­νο ἄν­θρω­πο.
7ος. Γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ ἔ­πα­θαν ἀ­πὸ φο­βί­α ἀ­πὸ τὶς φο­βέ­ρες καὶ τὶς ἀ­πει­λὲς τῶν κα­κῶν ἀν­θρώ­πων.
8ος. Γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ ἔ­πα­θαν κα­κὸ ἀ­πὸ δαί­μο­νες ἤ ἀ­πὸ πο­νη­ροὺς ἀν­θρώ­πους.
9ος. Γι­ὰ νὰ παύσουν νὰ σὲ φο­βε­ρί­ζουν οἱ δαί­μο­νες στὸν ὕ­πνο ἤ μὲ φαν­τα­σί­ες τὴν ἡ­μέ­ρα.
10ος. Γι­ὰ σκλη­ρό­καρ­δα ἀν­δρό­γυ­να ποὺ μα­λώ­νουν καὶ χω­ρί­ζουν (Ὅ­ταν βα­σα­νί­ζῃ ἄ­δι­κα ὁ σκλη­ρὸς ἤ ἡ σκλη­ρὴ τὸν εὐ­αί­σθη­το).
11ος. Γι­ὰ τρε­λοὺς ποὺ ἔ­χουν καὶ κα­κό­τη­τα καὶ κά­νουν κα­κὸ στοὺς ἀν­θρώ­πους.
12ος. Γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ πά­σχουν ἀ­πὸ συ­κώ­τι.
13ος. Γι­ὰ φο­βε­ρὸ δαι­μό­νι­ο, συ­νέ­χει­α 3Χ3 ἡ­μέ­ρες.
14ος. Γι­ὰ νὰ ἀλ­λά­ξουν γνώ­μη οἱ λη­στὲς καὶ νὰ ἐ­πι­στρέ­ψουν ἄ­πρα­κτοι καὶ με­τα­νο­η­μέ­νοι.
15ος. Γι­ὰ νὰ βρε­θῇ τὸ κλει­δὶ, ὅ­ταν χα­θῇ.
16ος. Γι­ὰ με­γά­λη συ­κο­φαν­τί­α, 3 φο­ρὲς τὴν ἡ­μέ­ρα ἐ­πὶ 3 ἡ­μέ­ρες.
17ος. Ὅ­ταν γί­νε­ται σει­σμὸς ἤ θε­ο­μη­νί­α, κα­τα­κλυ­σμός καὶ κε­ραυ­νοί.
 
18ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­λευ­θε­ρω­θοῦν οἱ μη­τέ­ρες στὴν γέν­να τους.
19ος. Γι᾿ ἀν­δρό­γυ­να ποὺ δὲν γεν­νοῦν λό­γῳ ἀ­να­πη­ρί­ας , γι­ὰ νὰ τοὺς θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ός, γι­ὰ νὰ μὴ χω­ρί­σουν.
20ος. Γι­ὰ νὰ μα­λα­κώ­σῃ ὁ Θε­ός τὶς καρ­δι­ὲς τῶν πλου­σί­ων νὰ κά­νουν ἐ­λε­η­μο­σύ­νες στοὺς φτω­χούς.
21ος. Γι­ὰ νὰ ἐμ­πο­δί­σῃ ὁ Θε­ὸς τὴν πυρ­καϊ­ά, γι­ὰ νὰ μὴ γί­νῃ κα­κό,
22ος. Γι­ὰ νὰ ἡ­με­ρεύσῃ ὁ Θε­ὸς τὰ ἄ­τα­κτα καὶ ἀ­νυ­πά­κου­α παι­δι­ά, ποὺ θλί­βουν τοὺς γο­νεῖς τους.
23ος. Γι­ὰ νὰ ἀ­νοί­ξῃ ἡ πόρ­τα ὅ­ταν χα­θῇ τὸ κλει­δί.
24ος. Σὲ ἀν­θρώ­πους ποὺ φθο­νεῖ πο­λὺ ὁ πει­ρα­σμὸς καὶ τοὺς φέρ­νει συ­νέ­χει­α ἀ­να­πο­δι­ὲς στὴ ζ­ωή τους, γι­ὰ νὰ γογ­γύ­σουν.
25ος. Ὅ­ταν ζη­τᾷ κα­νεὶς κά­τι κα­λὸ ἀ­πὸ τὸν Θε­ό, γι­ὰ νὰ τοῦ τὸ δώ­σῃ χω­ρὶς νὰ τὸν βλά­ψῃ .
26ος. Γι­ὰ νὰ προ­στα­τεύσῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς χω­ρι­κούς ἀ­πὸ τὰ ἐ­χθρι­κὰ στρα­τεύ­μα­τα, γι­ὰ νὰ μὴν κά­νουν κα­κὸ στοὺς ἀν­θρώ­πους καὶ λε­η­λα­σί­ες στὶς ἀ­γροι­κί­ες.
27ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς νευ­ρα­σθε­νεῖς καὶ τοὺς νευ­ρό­πο­νους.
 
28ος. Γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ τοὺς πει­ρά­ζει ἡ θά­λασ­σα καὶ φο­βοῦν­ται στὴν πολ­λὴ φουρ­τού­να.
29ος. Γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ κιν­δυ­νεύ­ουν μα­κρι­ά, μέ­σα σὲ βάρ­βα­ρους καὶ ἄ­πι­στους λα­ούς, γι­ὰ νὰ τοὺς φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς καὶ νὰ φω­τί­σῃ κι ἐ­κεί­νους νὰ ἡ­με­ρεύσουν, καὶ νὰ γνω­ρί­σουν τὸ Θε­ό.
30ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς ἀ­φθο­νί­α σπαρ­τῶν καὶ καρ­πῶν στὰ δέν­δρα, ὅ­ταν ὁ και­ρὸς δὲν εἶ­ναι εὐ­νοϊ­κός.
31ος. Γι­ὰ νὰ βροῦν οἱ ὁ­δοι­πό­ροι τὸν δρό­μο, ὅ­ταν χα­θοῦν καὶ τα­λαι­πω­ροῦν­ται.
32ος. Γι­ὰ νὰ φα­νε­ρώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὴν ἀ­λή­θει­α στοὺς ἀ­δι­κο­φυ­λα­κι­σμέ­νους, γι­ὰ νὰ ἐ­λευ­θε­ρω­θοῦν.
33ος. Σὲ ψυ­χορ­ρα­γοῦν­τες, ὅ­ταν βα­σα­νί­ζων­ται ἀ­πὸ τοὺς δαί­μο­νες τὴν ὥ­ρα τοῦ θα­νά­του, ἤ σὲ ἐ­χθρι­κὰ στρα­τεύ­μα­τα, ὅ­ταν ἀ­πει­λοῦν καὶ πα­ρα­βι­ά­ζουν τὰ σύ­νο­ρα, γι­ὰ νὰ κά­νουν κα­κό.
34ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­λευ­θε­ρώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς κα­λο­κά­γα­θους ἀν­θρώ­πους ἀ­πὸ τὶς πα­γί­δες τῶν πο­νη­ρῶν ἀν­θρώ­πων, ποὺ ἐ­κμε­τα­λλεύ­ον­ται τοὺς ἀν­θρώ­πους τοῦ Θε­οῦ.
35ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­ξα­λει­φθῇ τε­λεί­ως ἡ ἔ­χθρα με­τὰ ἀ­πὸ τὰ μα­λώ­μα­τα ἤ πα­ρε­ξη­γή­σεις.
36ος. Γι­ὰ βα­ρει­ὰ πλη­γω­μέ­νους ἀν­θρώ­πους ἀ­πὸ κα­κο­ποι­οὺς ἐγ­κλη­μα­τί­ες.
 
37ος. Ὅ­ταν πο­νᾶ­νε οἱ σι­α­γό­νες ἀ­πὸ σά­πι­α δόν­τι­α .
38ος. Γι­ὰ νὰ βροῦν ἐρ­γα­σί­α οἱ ἐγ­κα­τα­λε­λειμ­μέ­νοι καὶ δυ­στυ­χι­σμέ­νοι ἄν­θρω­ποι, γι­ὰ νὰ μὴ θλί­βων­ται.
39ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­πα­νέλ­θῃ ἀ­γά­πη με­τα­ξὺ ἀ­φεν­τι­κοῦ καὶ ὑπαλ­λή­λων, ὅ­ταν δη­μι­ουρ­γοῦν­ται προ­στρι­βές.
40ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­λευ­θε­ρω­θοῦν οἱ μη­τέ­ρες στὴν γέν­να, ἀ­πὸ πρό­ω­ρο το­κε­τό.
41ος. Σὲ νέ­ους ποὺ ἀρ­ρω­σταί­νουν ἀ­πὸ ἔ­ρω­τα, ὅ­ταν τραυ­μα­τί­ζε­ται τὸ ἕ­να πρόσωπο καὶ θλί­βε­ται.
42ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­λευ­θε­ρω­θοῦν οἱ αἰ­χ­μά­λω­τοι ἀ­πὸ τὶς φυ­λα­κὲς τοῦ ἐ­χθρι­κοῦ ἔ­θνους.
43ος. Γι­ὰ νὰ φα­νε­ρώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὴν ἀ­λή­θει­α στὰ πα­ρε­ξη­γη­μέ­να ἀν­δρό­γυ­να , γι­ὰ νὰ συμ­φι­λι­ω­θοῦν.
44ος. Γι­ὰ ἀν­θρώ­πους ποὺ πά­σχουν ἀ­πὸ τὴν καρ­δι­ὰ ἤ τὰ νε­φρά.
45ος. Γι­ὰ τοὺς νέ­ους ποὺ ἐμ­πο­δί­ζει ὁ ἐ­χθρός, ἀ­πὸ φθό­νο, νὰ δη­μιουρ­γήσουν οἰ­κο­γέ­νει­α.
46ος. Γι­ὰ νὰ εἰ­ρη­νεύ­σῃ ὁ ὑ­πη­ρέ­της ἤ ὁ δοῦ­λος, ὅ­ταν φύ­γῃ πλη­γω­μέ­νος ἀ­πὸ τὸ ἀ­φεν­τι­κό του καὶ νὰ βρῇ δου­λει­ά.
 
47ος. Ὅ­ταν γί­νων­ται με­γά­λες κα­τα­στρο­φὲς καὶ λη­στεῖ­ες ἀ­πὸ βαρ­βα­ρι­κὲς συμ­μο­ρί­ες πει­ρα­τῶν ( Νὰ δι­α­βά­ζε­ται συ­νέ­χει­α ἐ­πὶ 40 ἡ­μέ­ρες).
48ος. Γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ κά­νουν ἐ­πι­κί­νδυ­νη δου­λει­ά.
49ος. Γι­ὰ νὰ με­τα­νο­ή­σουν καὶ νὰ ἐ­πι­στρέ­ψουν στὸν Θε­ὸ οἱ ἀ­πο­μα­κρυ­σμέ­νοι ἄν­θρω­ποι, γι­ὰ νὰ σω­θοῦν.
50ος. Ὅ­ταν ἐξ ἁ­μαρ­τι­ῶν μας ἔλ­θῃ παι­δα­γω­γι­κὴ ὀρ­γὴ τοῦ Θε­οῦ (ἐ­πι­δη­μί­α ἀρ­ρώ­στει­ας καὶ θα­να­τι­κὸ στοὺς ἀν­θρώ­πους ἤ στὰ ζῶ­α).
51ος. Γι­ὰ νὰ με­τα­νο­ή­σουν οἱ σκλη­ρό­καρ­δοι ἄρ­χον­τες καὶ νὰ γί­νουν εὐ­σπλα­χνι­κοί, γι­ὰ νὰ μὴ βα­σα­νί­ζουν τὸν λα­ό.
52ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γή­σῃ ὁ Θε­ὸς τὰ δί­κτυ­α, νὰ γε­μί­ζουν ψά­ρι­α.
53ος. Γι­ὰ νὰ φω­τί­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς πλου­σί­ους, ποὺ ἔ­χουν ἀ­γο­ρα­σμέ­νους δού­λους, νὰ τοὺς ἐ­λευ­θε­ρώ­σουν.
54ος. Γι­ὰ νὰ ἀ­πο­κα­τα­στα­θῇ ἡ ὑ­πό­λη­ψη τῆς δυ­σφη­μι­σμέ­νης οἰ­κο­γέ­νει­ας ποὺ εἶ­χε συ­κο­φαν­τη­θῆ.
55ος. Σὲ εὐ­αι­σθή­τους, ποὺ ἔ­χουν πλη­γω­θῆ ψυ­χι­κὰ ἀ­πὸ τοὺς συ­ναν­θρώ­πους τους.
56ος. Γι᾿ἀν­θρώ­πους ποὺ ὑ­πο­φέ­ρουν ἀ­πὸ πο­νο­κέ­φα­λο, ἀ­πὸ πολ­λὴ στε­νο­χώ­ρι­α.
 
57ος. Γι­ὰ ἔλ­θουν εὐ­νοϊ­κὰ τὰ πρά­γμα­τα σ᾿ ἐ­κεί­νους ποὺ ἐ­νε­ρ­γοῦν γι­ὰ τὸ κα­λό, νὰ ἐμ­πο­δί­σῃ ὁ Θε­ὸς κά­θε πο­νη­ρὴ ἐ­νέρ­γει­α δαι­μό­νων ἤ φθο­νε­ρῶν ἀν­θρώ­πων.
58ος. Γι­ὰ τοὺς βου­βούς, νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς λα­λι­ά.
59ος. Γι­ὰ νὰ φα­νε­ρώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὴν ἀ­λή­θει­α, ὅ­ταν συ­κο­φαν­τεῖ­ται σύ­νο­λο ἀν­θρώ­πων.
60ος. Γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ δυ­σκο­λεύ­ον­ται στὴν ἐρ­γα­σί­α, εἴ­τε ἀ­πὸ τεμ­πε­λι­ά, εἴ­τε ἀ­πὸ δει­λί­α.
61ος. Γι­ὰ νὰ ἀ­παλ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς ἀ­πὸ δο­κι­μα­σί­ες τὸν ὀ­λι­γό­ψυ­χο ἄν­θρω­πο, ποὺ δὲν ἔ­χει ὑ­πο­μο­νὴ καὶ γογ­γύ­ζει.
62ος. Γι­ὰ νὰ καρ­πί­σουν τὰ χω­ρά­φι­α καὶ τὰ δέν­δρα, ὅ­ταν στε­ροῦν­ται ἀ­πὸ νε­ρό.
63ος. Ὅ­ταν δαγ­κω­θῇ ἄν­θρω­πος ἀ­πὸ λῦ­κο ἤ σκῦ­λο λυσ­σα­σμέ­νο (δύναται νὰ τοῦ δοθῇ καὶ δι­α­βα­σμέ­νο νε­ρό, γι­ὰ νὰ πιεῖ).
64ος. Γι­ὰ νὰ ἔ­χουν οἱ ἔμ­πο­ροι εὐ­λο­γί­α, γι­ὰ νὰ μὴν φλυ­α­ροῦν καὶ ἀ­δι­κοῦν τοὺς ἁ­πλοὺς ἀν­θρώ­πους.
65ος. Γι­ὰ νὰ μὴν φέ­ρῃ ἀ­να­πο­δι­ὲς ὁ πο­νη­ρὸς στὰ σπί­τι­α καὶ θλί­βει τὶς οἰ­κο­γέ­νει­ες .
66ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γη­θοῦν τὰ που­λε­ρι­κά (ὀρ­νι­θο­τρο­φεῖ­α).
67ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­λευ­θε­ρω­θοῦν οἱ μη­τέ­ρες, ποὺ δυ­σκο­λεύ­ον­ται νὰ ἀ­πο­βά­λουν , ὅ­ταν πα­θαί­νουν κα­κό.
 
68ος. Ὅ­ταν γί­νων­ται θε­ο­μη­νί­ες καὶ πλη­μμυ­ρί­ζουν τὰ πο­τά­μι­α καὶ πα­ρα­σύ­ρουν σπί­τι­α καὶ ἀν­θρώ­πους.
69ος. Σὲ εὐ­αί­σθη­τους ἀν­θρώ­πους ποὺ θλί­βον­ται γι­ὰ τὸ πα­ρα­μι­κρὸ καὶ ἔρ­χον­ται σὲ ἀ­πό­γνω­ση, νὰ τοὺς ἐ­νι­σχύ­ῃ ὁ Θε­ός.
70ος. Γι­ὰ τοὺς ἐγ­κα­τα­λε­λειμ­μέ­νους ἀν­θρώ­πους, ποὺ γί­νον­ται βα­ρε­τοὶ ἀ­πὸ φθό­νο τοῦ δι­α­βό­λου καὶ ἔρ­χον­ται σὲ ἀ­πό­γνω­ση, γι­ὰ νὰ βροῦν ἔ­λε­ος ἀ­πὸ τὸν Θε­ὸ καὶ πε­ρί­θαλ­ψῃ.
71ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γή­σῃ ὁ Θε­ὸς τὰ ἀ­γα­θὰ τῆς νέ­ας ἐ­σο­δι­ᾶς, ποὺ με­τέ­φε­ραν στὰ σπί­τι­α τους οἱ γε­ωρ­γοί.
72ος. Γι­ὰ νὰ με­τανο­ή­σουν οἱ κα­κο­ποι­οὶ ἄν­θρω­ποι.
73ος. Γι­ὰ νὰ προ­φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς χω­ρι­κοὺς ποὺ ἐρ­γά­ζον­ται στὰ χω­ρά­φι­α τους, ὅ­ταν οἱ ἐ­χθροὶ ἔ­χουν πε­ρι­κυ­κλω­μέ­νο τὸ χω­ρι­ό.
74ος. Γι­ὰ νὰ ἡ­με­ρεύσῃ τὸ βάρ­βα­ρο ἀ­φεν­τι­κό, νὰ μὴν βα­σα­νί­ζῃ τοὺς συ­ναν­θρώ­πους του, τοὺς ὑ­παλ­λή­λους.
75ος. Σὲ μη­τέ­ρα ποὺ φο­βᾶ­ται στὴ γέν­να της, γι­ὰ νὰ τὴν ἐν­θαρ­ρύ­νῃ καὶ νὰ τὴν προ­στα­τεύσῃ ὁ Θε­ός.
76ος. Ὅ­ταν δὲν ὑ­πάρ­χῃ κα­τα­νόη­ση με­τα­ξὺ γο­νέ­ων καὶ παι­δι­ῶν, νὰ τοὺς φω­τί­σῃ ὁ Θε­ός, γι­ὰ νὰ ἀ­κοῦ­νε τὰ παι­δι­ά τοὺς γο­νεῖς καὶ οἱ γο­νεῖς νὰ δεί­χνουν ἀ­γά­πη.
77ος. Γι­ὰ νὰ φω­τί­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς δα­νει­στές, νὰ μὴν πι­έ­ζουν τοὺς συ­ναν­θρώ­πους τους γι­ὰ τὸ χρέ­ος τους, καὶ νὰ εἶ­ναι εὐ­σπλα­χνι­κοί.
78ος. Γι­ὰ νὰ προ­φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τὰ χω­ρι­ὰ ἀ­πὸ λη­στεῖ­ες καὶ κα­τα­στρο­φὲς τῶν ἐ­χθρι­κῶν στρα­τευ­μά­των.
79ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸν ἄν­θρω­πο, ὅ­ταν πρή­ζε­ται τὸ πρό­σω­πό τους καὶ πο­νά­ει ὅ­λο τὸ κε­φά­λι του.
80ος. Γι­ὰ νὰ οἰ­κο­νο­μή­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς πτω­χού­ς, ποὺ στε­ροῦν­ται καὶ στε­νο­χω­ροῦν­ται ἀ­πὸ τὴν ἀ­νέ­χει­α καὶ θλί­βον­ται.
81ος. Γι­ὰ νὰ ἀ­γο­ρά­σουν οἱ ἄν­θρω­ποι τὰ προϊ­όν­τα τῶν γε­ωρ­γῶν, γι­ὰ νὰ μὴν στε­νο­χω­ρι­οῦν­ται καὶ θλί­βον­ται οἱ χω­ρι­κοί.
82ος. Γι­ὰ νὰ ἐμ­πο­δὶ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς κα­κοὺς ἀν­θρώ­πους, ποὺ θέ­λουν νὰ κά­νουν δο­λο­φο­νί­ες.
83ος. Γι­ὰ νὰ δι­α­τη­ρη­θοῦν ἀ­πὸ τὸν Θε­ὸ ὅ­λα τὰ ὑ­πάρ­χον­τα τοῦ σπι­τι­οῦ κα­λά, τὰ ζῶ­α καὶ τὰ προϊ­όν­τα τῶν πα­ρα­γω­γῶν.
84ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους ποὺ ἔ­χουν πλη­γω­θῇ ἀ­πὸ τοὺς λη­στὲς καὶ ἔ­πα­θαν καὶ ἀ­πὸ φο­βί­α.
 
85ος. Γι­ὰ νὰ σώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸν κό­σμο, ὅ­ταν πέ­φτη χο­λέ­ρα στοὺς ἀν­θρώ­πους καὶ πε­θαί­νουν.
86ος. Γι­ὰ νὰ πα­ρα­τεί­νῃ ὁ Θε­ὸς στὴ ζω­ὴ τοὺς οἰ­κο­γε­νει­άρ­χες, ποὺ ἔ­χουν ἀ­κό­μη ὑ­πο­χρε­ώ­σεις οἰ­κο­γε­νει­α­κές.
87ος. Γι­ὰ νὰ προ­στα­τεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς ὅ­λους τοὺς ἀ­προ­στά­τευ­τους ἀν­θρώ­πους, ποὺ τα­λαι­πω­ροῦν­ται­ ἀ­πὸ σκλη­ροὺς συ­ναν­θρώ­πους.
88ος. Γι­ὰ νὰ δυ­να­μώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς φι­λά­σθε­νους καὶ ἀ­δύ­να­μους ἀν­θρώ­πους, γι­ὰ νὰ μπο­ροῦν νὰ ἐρ­γά­ζων­ται χω­ρὶς νὰ κου­ρά­ζων­ται καὶ νὰ θλί­βων­ται.
89ος. Γι­ὰ νὰ βρέ­ξῃ ὁ Θε­ός, ὅ­ταν ὑ­πάρ­χῃ ἀ­νομ­βρί­α ἤ ὅ­ταν στε­ρέ­ψουν τὰ πη­γά­δι­α, γι­ὰ νὰ βγά­λουν νε­ρό.
90ος. Γι­ὰ νὰ ἐ­ξα­φα­νι­σθῇ ὁ δι­ά­βο­λος, ὅ­ταν πα­ρου­σι­ά­ζε­ται σὲ ἄν­θρω­πο καὶ τὸν τρο­μά­ζει.
91ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς σύ­νε­ση στοὺς ἀν­θρώ­πους, γι­ὰ νὰ προ­κό­πτουν πνε­υ­μα­τι­κά.
92ος. Γι­ὰ νὰ προ­φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τὸ πλοῖ­ο, ὅ­ταν κιν­δυ­νεύ­ῃ ἀ­πὸ με­γά­λη φουρ­τού­να στὴ θά­λασ­σα (Χύνεται παραλλήλως καὶ ἁ­γι­α­σμέ­νο νε­ρὸ στὰ τέσ­σε­ρα ση­μεῖ­α τοῦ πλοί­ου).
 
93ος. Γι­ὰ νὰ φω­τί­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἄ­τα­κτους ἀν­θρώ­πους. ποὺ δη­μι­ουρ­γοῦν θέ­μα­τα στὸ ἔ­θνος καὶ ἀ­να­στα­τώ­νουν τὸν λα­ὸ καὶ τὸν τα­λαι­πω­ροῦν μὲ ἀ­κα­τα­στα­σί­ες καὶ φα­γο­μά­ρες.
94ος. Γι­ὰ νὰ μὴν πλη­σι­ά­σουν μά­γι­α στὰ ἀν­δρό­γυ­να καὶ δη­μι­ουρ­γοῦν­ται θέ­μα­τα καὶ προ­στρι­βές.
95ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὴν ἀ­κο­ὴ στοὺς κου­φούς.
96ος. Γι­ὰ νὰ φύ­γουν τὰ μά­γι­α ἀ­πὸ τοὺς ἀν­θρώ­πους.
97ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς πα­ρη­γο­ρι­ὰ στοὺς στε­νο­χω­ρη­μέ­νους ἀν­θρώ­πους, γι­ὰ νὰ μὴ θλί­βον­ται.
98ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γή­σῃ καὶ νὰ χα­ρι­τώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς νέ­ους ποὺ θέ­λουν νὰ ἀ­φι­ε­ρω­θοῦν στὸν Θε­ό.
99ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γή­σῃ καὶ νὰ ἐκ­πλη­ρώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς θεί­ους πό­θους τῶν ἀν­θρώ­πων.
100ος. Γι­ὰ νὰ δί­νῃ ὁ Θε­ὸς χα­ρί­σμα­τα στοὺς κα­λο­κά­γα­θους ἀν­θρώ­πους.
101ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γή­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους, ποὺ φέ­ρουν ἀ­ξι­ώ­μα­τα, γι­ὰ νὰ βο­η­θοῦν τὸν κό­σμο μὲ κα­λω­σύ­νη καὶ κα­τα­νό­η­ση.
102ος. Γι­ὰ νὰ ἔλ­θουν τὰ ἔμ­μη­να, ὅ­ταν κα­θυ­στε­ροῦν.
103ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γή­σῃ ὁ Θε­ὸς τὰ ὑ­πάρ­χον­τα τῶν ἀν­θρώ­πων, γι­ὰ νὰ μὴν στε­ροῦν­ται καὶ θλί­βων­ται, ἀλ­λὰ νὰ δο­ξά­ζουν τὸν Θε­ό.

 
104ος. Γι­ὰ νὰ με­τα­νο­ή­σουν οἱ ἄν­θρω­ποι καὶ νὰ ἐ­ξο­μο­λο­γη­θοῦν τὶς ἁ­μαρ­τί­ες τους.
105ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ φώ­τι­ση ὁ Θε­ὸς στοὺς ἀν­θρώ­πους νὰ μὴν ξε­κλί­νουν ἀ­πὸ τὴν ὁ­δὸ τῆς σω­τη­ρί­ας .
106ος. Γι­ὰ νὰ λύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὴν στεί­ρω­ση τῶν γυ­ναι­κῶν.
107ος. Γι­ὰ νὰ τα­πει­νώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἐ­χθρούς, γι­ὰ νὰ ἀλ­λά­ξουν τὶς κα­κές των δι­α­θέ­σεις.
108ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς σε­λη­νια­σμέ­νους ἤ γι­ὰ νὰ ἐ­λε­ή­σῃ τοὺς ψευ­δο­μάρ­τυ­ρες, νὰ με­τα­νο­ή­σουν.
109ος. Γι­ὰ νὰ ἔ­χουν σε­βα­σμὸ οἱ νεώτε­ροι στοὺς με­γα­λύ­τε­ρους.
110ος. Γι­ὰ νὰ με­τα­νο­ή­σουν οἱ ἄ­δι­κοι κρι­τὲς καὶ νὰ κρί­νουν δί­και­α τὸν λα­ὸ τοῦ Θε­οῦ.
111ος. Γι­ὰ νὰ προ­φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς στρα­τι­ῶ­τες,  ὅ­ταν πη­γαί­νουν στόν πό­λε­μο.
112ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ Θε­ὸς εὐ­λο­γί­ες στὴ φτω­χὴ χή­ρα, νὰ πλη­ρώ­σῃ τὰ χρὲ­η της καὶ νὰ ἀ­παλ­λα­χθῇ ἀ­πὸ τὴν φυ­λα­κή.
113ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὰ κα­θυ­στε­ρη­μέ­να δι­α­νο­η­τι­κὰ καὶ μογ­γό­λα­λα παι­δι­ά.
114ος. Γι­ὰ νὰ δί­νῃ ὁ Θε­ὸς εὐ­λο­γί­ες καὶ πα­ρη­γο­ρι­ὰ στὰ δυ­στυ­χι­σμέ­να, πτω­χὰ παι­δά­κι­α, γι­ὰ νὰ μὴν πε­ρι­φρο­νοῦν­ται ἀ­πὸ τὰ παι­δι­ὰ τῶν πλου­σί­ων καὶ θλί­βων­ται.
115ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸ φο­βε­ρὸ πά­θος τοῦ ψεύ­δους.
116ος. Γι­ὰ νὰ δι­α­τη­ροῦν ἀ­γά­πη καὶ ὁ­μό­νοι­α οἱ οἰ­κο­γέ­νει­ες καὶ νὰ δο­ξο­λο­γοῦν τὸν Θε­ό.
117ος. Γι­ὰ νὰ τα­πει­νώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς βαρ­βά­ρους, ὅ­ταν κυ­κλώ­νουν τὸ χω­ρι­ὸ καὶ τὸ ἀ­πει­λοῦν, καὶ νὰ ἀ­να­τρέ­ψῃ τὶς κα­κὲς δι­α­θέ­σεις τους.
118ος. Γι­ὰ νὰ πα­τά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς βαρ­βά­ρους καὶ νὰ τα­πει­νώ­σῃ τὴ­ν δρά­ση τους, ὅ­ταν σφά­ζουν ἀ­θῶ­α γυ­ναι­κό­παι­δα.
119ος. Γι­ὰ νὰ δί­νῃ ὑ­πο­μο­νὴ καὶ ἀ­νε­κτι­κό­τη­τα ὁ Θε­ὸς στοὺς ἀν­θρώ­πους, ποὺ εἶ­ναι ἀ­ναγ­κα­σμέ­νοι νὰ πα­ρευ­ρί­σκων­ται μὲ δό­λι­ους καὶ ἄ­δι­κους ἀν­θρώ­πους .
120ος. Γι­ὰ νὰ προ­στα­τεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς σκλά­βους ἀ­πὸ τὰ ἐ­χθρι­κὰ χέ­ρι­α, νὰ μὴν τοὺς κα­κο­ποι­ή­σουν μέ­χρι νὰ ἐ­λευ­θε­ρω­θοῦν.
121ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους, ποὺ πά­σχουν ἀ­πὸ βα­σκα­νί­α.
 
122ος. Γι­ὰ νὰ­ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸ φῶς στοὺς τυ­φλοὺς καὶ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ τὰ πο­νε­μέ­να μά­τι­α.
123ος. Γι­ὰ νὰ φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους ἀ­πὸ τὰ φί­δι­α, νὰ μὴν τοὺς δαγ­κώ­νουν.
124ος. Γι­ὰ νὰ προ­φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τὰ κτή­μα­τα τῶν δι­καί­ων ἀν­θρώ­πων ἀ­πὸ τοὺς κα­κοὺς ἀν­θρώ­πους.
125ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους, ποὺ πά­σχουν ἀ­πὸ συ­νε­χεῖς πο­νο­κε­φά­λους.
126ος. Γι­ὰ νὰ εἰ­ρη­νεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὴν οἰ­κο­γέ­νει­α, ὅ­ταν τὰ μέλη της μα­λώ­νουν.
127ος. Γι­ὰ νὰ μὴν πλη­σι­ά­σῃ ἡ κα­κί­α τοῦ ἐ­χθροῦ πο­τὲ στὰ σπί­τι­α καὶ νὰ ἐ­πι­κρα­τήσῃ ἡ εἰ­ρή­νη καὶ ἡ εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ στὴν οἰ­κο­γέ­νει­α.
128ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους ποὺ πά­σχουν ἀ­πὸ ἡ­μι­κρα­νί­α, πο­νο­κε­φά­λους καὶ νὰ ἐ­λε­ή­σῃ τοὺς σκλη­ρό­καρ­δους καὶ ἀ­δι­ά­κρι­τους ἀν­θρώ­πους, ποὺ στε­νο­χω­ροῦν τοὺς εὐ­αί­σθη­τους.
129ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς θάρ­ρος καὶ ἐλ­πί­δα στοὺς ἀρ­χα­ρί­ους, γι­ὰ νὰ μὴ δυ­σκο­λεύων­ται στὴν δου­λει­ά τους.
130ος. Γι­ά νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς με­τά­νοι­α καὶ πα­ρη­γο­ρι­ὰ καὶ ἐλ­πί­δα στοὺς ἀν­θρώ­πους, γι­ὰ νὰ σω­θοῦν.
 
131ος. Γι­ὰ νὰ λυ­πη­θῇ ὁ Θε­ὸς τὸν κό­σμο, ὅ­ταν ἐξ ἁ­μαρ­τι­ῶν μας γί­νων­ται συνεχεῖς πό­λε­μοι.
132ος. Γι­ὰ νὰ φω­τί­σῃ ὁ Θε­ὸς τὰ ἔ­θνη νὰ συμ­φι­λι­ω­θοῦν καὶ νὰ εἰ­ρη­νεύ­σουν οἱ ἄν­θρω­ποι.
133ος. Γι­ὰ νὰ φυ­λά­ξῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους ἀ­πὸ κά­θε κίν­δυ­νο.
134ος. Γι­ὰ νὰ συγ­κεν­τρώ­νων­ται οἱ ἄν­θρω­ποι τὴν ὥ­ρα της προ­σευ­χῆς καὶ νὰ ἑ­νώ­νε­ται ὁ νοῦς μὲ τὸν Θε­ό.
135ος. Γι­ὰ νὰ προ­στα­τεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς πρό­σφυ­γες, ὅ­ταν ἐγ­κα­τα­λεί­πουν τὰ σπί­τι­α τους καὶ φεύ­γουν, γι­ὰ νὰ σω­θοῦν ἀπ᾿ τοὺς βαρ­βά­ρους.
136ος. Γι­ὰ νὰ στα­θε­ρο­ποι­ή­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸν ἄν­θρω­πο, ποὺ ἔ­χει ἄ­στο­χο χα­ρα­κτῆ­ρα.
137ος. Γι­ὰ νὰ φω­τί­ζῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἄρ­χον­τες­ τοῦ τό­που, γι­ὰ νὰ βρί­σκουν κα­τα­νόη­ση οἱ ἄν­θρω­ποι στὰ αἰ­τή­μα­τά τους.
138ος. Γι­ὰ νὰ παύσῃ ὁ δι­ά­βο­λος νὰ πει­ρά­ζῃ τοὺς εὐ­αί­σθη­τους ἀν­θρώ­πους μὲ βλά­σφη­μους λο­γι­σμούς.
139ος. Γι­ὰ νὰ ἡ­με­ρεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸν δύ­στρο­πο οἰ­κο­γε­νει­άρ­χη, ποὺ τα­λαι­πω­ρεῖ ὁ­λό­κλη­ρη τὴ οἰ­κο­γέ­νει­α.
140ος. Γι­ὰ νὰ ἡ­με­ρεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸν βάρ­βα­ρο ἄρ­χον­τα τοῦ τό­που, πού βα­σα­νί­ζει τοὺς συ­ναν­θρώ­πους του.
 
141ος. Γι­ὰ νὰ ἡ­με­ρεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τὸν ἐ­πα­να­στά­τη, ποὺ κά­νει κα­κό· καὶ Κούρ­δης  ἐ­άν εἶ­ναι, γί­νε­ται ἀρ­νί.
142ος. Γι­ὰ νὰ προ­στα­τεύσῃ ὁ Θε­ὸς τὴν μη­τέ­ρα στὸν και­ρὸ τῆς ἐγ­κυ­μο­σύ­νης, νὰ μὴν ἀ­πο­βά­λῃ.
143ος. Γι­ὰ νὰ κα­τα­πραΰ­νῃ ὁ Θε­ὸς τὸν ἀ­να­στα­τω­μέ­νο λα­ό, νὰ μὴν γίν­ῃ ἐμ­φύ­λι­ος πό­λε­μος.
144ος. Γι­ὰ νὰ εὐ­λο­γή­σῃ ὁ Θε­ὸς τὶς ἐρ­γασί­ες τῶν ἀν­θρώ­πων, γι­ὰ νὰ εἶ­ναι εὐ­ά­ρε­στες στὸν Θε­ό.
145ος. Γι­ὰ νὰ στα­μα­τή­σῃ ὁ Θε­ὸς τὶς αἱ­μορ­ρα­γί­ες τῶν ἀν­θρώ­πων.
146ος. Γι­ὰ νὰ θε­ρα­πεύ­σῃ ὁ Θε­ὸς τοὺς ἀν­θρώ­πους, ποὺ ἔ­χουν κτυ­πη­θῇ καὶ πλη­γω­θῇ στὶς σι­α­γό­νες ἀ­πὸ κα­κοὺς ἀν­θρώ­πους.
147ος. Γι­ὰ νὰ ἡ­με­ρεύσῃ ὁ Θε­ὸς τὰ ἄ­γρι­α ζῶ­α τοῦ βου­νοῦ, γι­ὰ νὰ μὴν κά­νουν κα­κὸ στοὺς ἀν­θρώ­πους καὶ ζη­μι­ὲς στὰ σπαρ­τά.
148ος. Γι­ὰ νὰ κά­νῃ και­ρὸ εὐ­νοϊ­κὸ ὁ Θε­ός, γι­ὰ νὰ ἔ­χουν ἀ­φθο­νί­α εἰ­σο­δη­μά­των οἱ ἄν­θρω­ποι καὶ νὰ δο­ξά­ζουν τὸν Θε­ό.
149ος. Ἀ­πὸ εὐ­γνω­μο­σύ­νη καὶ εὐ­χα­ρι­στί­α στὸν Θε­ὸ γι­ὰ τὶς με­γά­λες κα­λω­σύ­νες καὶ γι­ὰ τὴν πολ­λὴ του ἀ­γά­πη, ποὺ δὲν ἔ­χει ὅ­ρι­α, καὶ μᾶς ἀ­νέ­χε­ται.
 
150ος. Γι­ὰ νὰ δώ­σῃ ὁ Θε­ὸς χα­ρὰ καὶ πα­ρη­γο­ρι­ὰ στοὺς θλιμ­μέ­νους ἀ­δελ­φούς μας, ποὺ βρί­σκον­ται στὴν ξε­νι­τει­ὰ καὶ στοὺς κε­κοι­μη­μέ­νους ἀ­δελ­φούς μας, ποὺ βρί­σκον­ται, στὴν πι­ὸ μα­κρι­νὴ ξε­νι­τει­ά. Ἀ­μήν.

πηγή anti-neotaxites.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...