Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

15Ο Εντιμότατος κ. Φώτης Κουβέλης, Πρόεδρος τού κόμματος τής ΔΗΜ.ΑΡ. καί ο κομματικός σχηματισμός του εμμένει μετά πείσματος μεταξύ τών ισοδυνάμων μέτρων 4,4 δισεκατομμυρίων Ευρώ τά οποία προτείνει διά τήν αντικατάσταση επιλογών τού πακέτου τών 11,6 δισεκατομμυρίων Ευρώ πού απαιτεί η Τρόϊκα γιά νά συνεχίση τό πρόγραμμα στήριξης τής Ελληνικής οικονομίας μέ τήν παροχή τής επομένης δόσεως, νά συμπεριλαμβάνη ως ισοδύναμο μέτρο τήν πληρωμή κατά 50% τής μισθοδοσίας καί τών συντάξεως τών Κληρικών από τήν Εκκλησία τής Ελλάδος, αναφέρων χαρακτηριστικώς...
γιά νά δημιουργηθή καί η σχετική ατμόσφαιρα, ότι ο Προϋπολογισμός τού Δημοσίου θά ελαφρυνθή κατά 132 εκατομμύρια Ευρώ.

Επ’ αυτής τής συνεχώς προπαγανδιζομένης προτάσεως τής ΔΗΜ.ΑΡ. έχομε νά παρατηρήσωμε τά κάτωθι:


1.
Η ΔΗΜ.ΑΡ. συνεστήθη ως κόμμα αριστερού πολιτικού λόγου, πού αποδέχεται στήν ιδρυτική της διακήρυξη τόν Ευρωπαϊκό προσανατολισμό τής Χώρας καί φυσικά τό Ευρωπαϊκό κεκτημένο καί τίς συνταγματικές προβλέψεις καί τά ανθρώπινα δικαιώματα.

2. Ο εγκρατής περί τήν νομική επιστήμη κ. Κουβέλης γνωρίζει καλώς ότι η μισθοδοσία τού ιερού Κλήρου τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας τής Ελλάδος, δέν αποτελεί χαριστική πράξι ή έστω πράξι αναγνώρισης τής μοναδικής συμβολής τής Ορθοδόξου Εκκλησίας στήν διατήρησι τής εθνικής ιδιοπροσωπείας καί στήν διάσωσι τής εθνικής ταυτότητος κάτω από τών 500 ετών βάναυσο, εγκληματικό οθωμανικό καί ισλαμικό ζυγό, αλλά αποτελεί συμβατική υποχρέωση τού Ελληνικού Κράτους, όπως εξαιρέτως έχει αποδείξει ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ διά προσφάτως κυκλοφορηθέντος έργου του γιά τήν από τού έτους 1833 περιέλευσι τού 96% τής συνόλου εκκλησιαστικής περιουσίας στό Ελληνικό Δημόσιο. Στό σημείο αυτό είναι εύλογο νά ειπωθή ότι δικαιολογημένως οι εκπρόσωποι τής Τρόϊκα διερωτώνται γιά τήν ανάληψη από τό Ελληνικό Κράτος τής μισθοδοσίας τού Ορθοδόξου Κλήρου διότι γιά τό νομικό πολιτισμό τους τυγχάνει άγνωστη καί αδιανόητη η διαχρονική πρακτική τού Ελληνικού Κράτους αρπαγής τής Εκκλησιαστικής περιουσίας καί επομένως η αναπόδραστος υποχρέωσι του ελλείψει οικονομικών δυνατοτήτων τής Εκκλησίας νά μισθοδοτεί τούς λειτουργούς της.
Διηκόνησα επί διετία στήν πέμπτη Ήπειρο καί ειλικρινώς έκπληκτος διεπίστωσα ότι από τά 100Km διαμέτρου τής πόλεως τής Αδελαΐδος, Πρωτευούσης τής Πολιτείας τής Ν. Αυστραλίας, στήν οποία ζούσα, τά 25Km ανήκαν στήν Ρωμαιοκαθολική καί τήν Αγγλικανική Θρησκευτική κοινωνία χωρίς ποτέ κανείς νά διανοείται τήν αρπαγή τών περιουσιακών αυτών στοιχείων ή νά τά αμφισβητή.

3. Ωσαύτως ο εγνωσμένος γιά τή νομική τού επάρκεια κ. Κουβέλης γνωρίζει καλώς ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία τής Ελλάδος απαρτίζεται κατά τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τού Κράτους (Ν. 590/1977 κλπ) από ΝΠΔΔ, τίς Ι. Μητροπόλεις, οι οποίες εκάστη είναι αυτοδιοίκητο καί ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο καί επομένως ουδεμία νομική δυνατότης υφίσταται νά αναλάβη τά οικονομική βάρη μιάς ετέρας Μητροπόλεως λ.χ. η Ι. Μητρόπολις Πειραιώς.
Ειδικώτερα η Ι. Μητρόπολη Πειραιώς κατά τό οικονομικό έτος 2011 στόν ισολογισμό της ενέγραψε στό κεφάλαιο εσόδων τό συνολικό ποσό τών 439.529,34 Ευρώ καί αντιστοίχως γιά τό μεικτό συνολικό ποσό τών αποδοχών τών Εφημερίων, Ιεροκηρύκων καί Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων τό Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε τό συνολικό ποσό τών 2.423.868,39 Ευρώ. Συνεπώς η Ι. Μητρόπολις Πειραιώς θά έπρεπε κατά τήν άποψη τής ΔΗΜ.ΑΡ. νά καταβάλη από τό σύνολο τών εσόδων της τών 439.529,34 Ευρώ τό ποσόν τού 1.211.934,19 Ευρώ. Ερωτάται ο σοφός κ. Κουβέλης έχει καμμία λύση αυτού τού απιθάνου οικονομικού προβλήματος;

4. Η Ι. Μητρόπολη Πειραιώς συνεστήθη τό έτος 1962 αποκοπείσα εκ τής τότε Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών καί στήν κανονική της δικαιοδοσία θά ανήκε η Ι. Μονή Αγ. Σπυρίδωνος Πειραιώς, τής οποίας η συνολική Εκκλησιαστική περιουσία κατελάμβανε ολόκληρη τήν Πειραϊκή χερσόνησο καί εδημεύθη εξ ολοκλήρου υπό τού Βαυαρού Αντιβασιλέως Άρμανξσμπεργκ διά σχεδίου Διατάγματος τής Αντιβασιλείας τό 1833, πού ουδέποτε έγινε Νόμος τού Κράτους διότι δέν υφίσταται σχετικό ΦΕΚ, ομού μετά τής περιουσίας ετέρων 427 Ι. Μονών τής Ελλαδικής Επικρατείας. Γιά τόν λόγο αυτό η πόλη τού Πειραιώς ανεκήρυξε ως πολιούχο αυτής, παρ’ ότι λιμένας, τόν Άγιο Σπυρίδωνα καί όχι τόν Άγιο Νικόλαο, πού θά προσιδίαζε στόν χαρακτήρα της. Έχοντες υπ’ όψιν τήν διάταξι τού άρθρου 51 τού εισαγωγικού Αναγκαστικού Νόμου 2783/1941 τού Αστικού Κώδικα:
«Η απόκτηση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα κρίνεται κατά το δίκαιο που ίσχυε όταν έγιναν τα πραγματικά γεγονότα για την απόκτησή τους», καθώς καί τήν ιδιότητα ΝΠΔΔ τής Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, εις βάρος τού οποίου δέν συντρέχουν κατά Νόμον η έκτακτος ή η τακτική χρησικτησία διευκολύνομε τόν κ. Φώτη Κουβέλη, εφ’ όσον εμμένει στήν θέση του, νά αναλάβη η Ι. Μητρόπολη Πειραιώς εξ ολοκλήρου τήν μισθοδοσία τού Ι. Κλήρου καί τών υπαλλήλων Αυτής υπό τήν λογικώς καί νομικώς κατά τά ανωτέρω αναντίρρητο προϋπόθεση επιστροφής τής Εκκλησιαστικής της περιουσίας δηλ. ολοκλήρου τής Πειραϊκής χερσονήσου καί επειδή αυτό είναι εν τοίς πράγμασι αδύνατον νά αποζημιωθή αυτή η περιουσία αναλόγως καί αναδρομικώς, ούτως ώστε ο μέν μισθός τού Αρχιερέως μετά 32 έτη υπηρεσίας από 1700 Ευρώ καί τών ιερέων από 650 έως 1200 Ευρώ πού είναι σήμερα νά «εκτοξευθούν» σέ υπερπολλαπλάσια ποσά, όπως σχετικώς θά αποφάσιζε μετά από σχετική προσφυγή τό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακολουθούν τήν ήδη υφισταμένη νομολογία του καί τίς γνωστές αποφάσεις του διά τόν περιώνυμο Νόμο Τρίτση (Ν. 1700/1987).

5. Διερωτώμαι όμως εν προκειμένω ο εξαίρετος κ. Κουβέλης καί τό κόμμα του γιατί δέν σκέφθηκαν ανάλογο μέτρο νά εισηγηθούν όσον αφορά στίς μουσουλμανικές Μουφτείες καί στούς δήθεν «ιεροδιδασκάλους» τού Ισλάμ; Τόσο μεγάλη συμπάθεια έχουν γιά μιά θρησκευτική παραδοχή πού έπνιξε στό αίμα τό Γένος μας καί μεθοδικά καί αμεταμέλητα συνεχίζει στίς χώρες τής επιρροής της νά σφαγιάζει καί νά εξανδραποδίζει τούς χριστιανικούς πληθυσμούς. Παραλλήλως νά τονισθή ότι η Ρωμαιοκαθολική
«’Εκκλησία» τής Ελλάδος δέν έχει συνεισφέρει οικονομικώς τό παραμικρόν στήν Ελληνική πατρίδα καί πεισμόνως αρνείται τήν πρόσκτηση χαρακτήρος ΝΠΔΔ συκοφαντούσα τήν Χώρα ότι δήθεν δέν τής παρέχει Νομική προσωπικότητα καί επιδιώκουσα νά προσλάβη τήν ανύπαρκτη στό δικαιϊκό μας σύστημα νομική προσωπικότητα ιδίου δικαίου καί επομένως καλώς οι θρησκευτικοί της λειτουργοί δέν μισθοδοτούνται υπό τού Ελληνικού Δημοσίου.

6. Τέλος όσον αφορά στό κόμμα τού ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΚΚΕ πού ονειρεύονται τήν μετατροπή τής Χώρας σέ Κούβα ή Β. Κορέα καί συνομιλούν μέ ημίτρελλους καί φασίστες σατραπίσκους τύπου Τσάβες, πού δολοφονούν αναίσχυντα τούς πολιτικούς τους αντιπάλους, τό Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τά συνταγματικώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα εν οίς καί η ιδιοκτησία είναι μεταφυσικής υφής πραγματικότητες!!! Συνεπώς παρέλκει κάθε συζήτησις δι’ αυτούς.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ο Πειραιώς Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
πηγή agioritikovima
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...