Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Αἶσχος! Καταργοῦν τὰ ἑλληνικὰ βιβλία στὰ σχολεῖα τῆς Ὁμογένειας

Καταργούν τα ελληνικά βιβλία στα σχολεία της ΟμογένειαςἩ προδοτικὴ μνημονιακὴ συγκυβέρνηση συνεχίζει τήν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή!

Κινητοποιήσεις ἑτοιμάζουν οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ κράτους νὰ καταργήσει τὰ ἀμιγῶς ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς ὁμογένειας.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ κλείσει τὰ σχολεῖα τῆς ὁμογένειας ἀπὸ τὸ ἑπόμενο καλοκαίρι ἔχει προκαλέσει πανικὸ στοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.
Ὁ κίνδυνος νὰ χάσουν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλληνόπουλα τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴν πατρογονική τους γλώσσα καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ἔχει κινητοποιήσει τὶς ὁμογενειακὲς κοινότητες. Ἄνθρωποι ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἑλλάδας στὸ ἐξωτερικό, ἐναντιώνονται στὶς ἀποφάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Παράλληλα, ἐπισημαίνουν πὼς οἱ δεσμοὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀποκόπτονται σὲ μία χρονικὴ συγκυρία ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι συμπατριῶτες μᾶς μεταναστεύουν μὲ τὶς οἰκογένειές τους κυνηγημένοι ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Ἐπίσης, τονίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ πρωτοβουλίες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ πλήρη κατάρρευση τὴν ἑλληνόγλωσση ἐκπαίδευση καὶ ταυτόχρονα βλάπτουν τὰ συμφέροντα τῆς χώρας καθὼς...

ἀποδυναμώνουν τὸν ὁμογενειακὸ ἑλληνισμό.
Στὴ Γερμανία, μία χώρα ὅπου λειτουργοῦν ἀμιγῶς ἑλληνικὰ σχολεῖα -στὰ ὁποῖα τηρεῖται τὸ διδακτικὸ πρόγραμμα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας-, ἡ ἀβεβαιότητα εἶναι ἔκδηλη. Τὰ ἑλληνικὰ λύκεια ἔχουν λάβει παράταση ζωῆς ἑνὸς ἔτους, ἐνῶ οἱ ἀποσπασμένοι καθηγητὲς ἐξαναγκάζονται σὲ παραίτηση μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νὰ καταργήσει τὸ ἐπιμίσθιο ποὺ τοὺς χορηγεῖτο, ἕνα χρηματικὸ ποσὸ ἴσο μὲ τὸ 70% τοῦ ἑλληνικοῦ μισθοῦ.
Στὴν Αὐστραλία τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα εἶναι διαρθρωμένο μὲ διαφορετικὸ τρόπο ἀπὸ ὅ,τι στὴ Γερμανία. Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ φιλόλογος Γιάννης Μηλίδης, διευθυντὴς τῶν ἀπογευματινῶν ἑλληνικῶν σχολείων τῆς Ἑλληνορθόδοξης Κοινότητας τῆς Μελβούρνης, στὴ χώρα δὲν λειτουργοῦν ἀμιγῶς ἑλληνικὰ σχολεῖα. Παρ' ὅλα αὐτά, ἀπὸ τὸ 1979 τὸ ἑλληνικὸ κράτος στέλνει ἀποσπασμένους καθηγητὲς σὲ μονάδες ὅπου φοιτᾶ σημαντικὸς ἀριθμὸς Ἑλλήνων μαθητῶν οὕτως ὥστε νὰ διδάσκονται τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Παράλληλα, ἐπιχορηγεῖ τὰ «Σαββατιανὰ» ἢ ἀπογευματινὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τῶν κοινοτήτων μὲ ἀποσπασμένους καθηγητές.
«Στὴ Μελβούρνη τὰ ἀπογευματινά μας σχολεῖα ἔχουν 950 μαθητὲς καὶ 50 ἐκπαιδευτικούς, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο εἶναι ἀποσπασμένοι», ἐξηγεῖ ὁ κ. Μηλίδης, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχει διδάξει ἑλληνικὰ σὲ τρία πανεπιστήμια τῆς Αὐστραλίας.
«Πρόσφατα ἐνημερωθήκαμε ὅτι τὸ κράτος θὰ ἀποσύρει τοὺς ἀποσπασμένους καθηγητές, ἄρα καὶ τοὺς 2 δικούς μας. Τὸ θέμα δὲν εἶναι μόνο οἰκονομικό. Ἡ κοινότητα θὰ πιεστεῖ καὶ θὰ πληρώνει δύο ἐπιπλέον μισθούς. Ἐμεῖς, ὅμως, προτιμοῦμε καθηγητὲς ποὺ ἔχουν ὡς μητρικὴ γλώσσα τὴν ἑλληνική, ἐπειδὴ θεωροῦμε ὅτι μποροῦν νὰ παράσχουν ἄλλη ποιότητα στὴ διδασκαλία καὶ νὰ βοηθήσουν καλύτερα τὰ παιδιά».
Στὰ ἐνταγμένα σχολεῖα οἱ καθηγητὲς φεύγοντας θὰ ἀφήσουν κενὸ καὶ πολλὰ παιδιὰ δὲν θὰ μάθουν ποτὲ τὴ γλώσσα τῶν προγόνων τους.


πηγή orthodoxia-ellhnismos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...